جارو برقیPakshoma (پاکشوما )۲۵۰۰Wمدل PVC-۵۱۲۵رنگ بندی