جارو برقیPakshoma (پاکشوما )۲۵۰۰Wمدل PVC-۲۵۵۰۱رنگ بندی