يخچال فریزر دو قلوpars (پارس )مدل بوران ۱۷۰۰i نوفراست سفید