پنکه ایستاده کنترل دارBarfab برفاب مدل SF ۲۰۲۰ سفید