ماشین لباسشوییPakshoma (پاکشوما )۹کیلویی مدل TFB-۹۶۴۱۶STسیلور
ماشین لباسشویی Pakshoma(پاکشوما ) ۹کیلویی مدل TFB-۹۶۴۱۶WT
ماشین لباسشویی دوقلو۹Pakshomaکیلویی مدلPWT۹۶۵۴AJ
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
ماشین لباسشوییPakshoma( پاکشوما) ۶کیلویی مدلTUF-۶۳۱۰۰ سفید
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
ماشین لباسشوییPakshoma (پاکشوما) ۶کیلویی مدل TFU-۶۳۱۰۰سیلور
ماشین لباسشوییPakshoma (پاکشوما) ۷کیلویی مدل TFB-۷۶۴۰۴سفید
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
ماشین لباسشوییPakshoma( پاکشوما)۷کیلویی مدل TFB-۷۶۴۰۴سیلور
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
ماشین لباسشوییPakshoma (پاکشوما) ۷کیلویی مدل TFB-۷۶۴۰۱سفید
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
ماشین لباسشویی Pakshoma(پاکشوما) ۸کیلویی مدل TFB-۸۶۴۰۱سیلور
ماشین لباسشوییPakshoma (پاکشوما) ۸کیلویی مدل TFB-۸۶۴۰۷سفید
ماشین لباسشوییPakshoma (پاکشوما) ۸کیلویی مدل TFB-۸۶۴۰۷سیلور
ماشین لباسشویی دوقلو۱۵.۵Pakshomaکیلویی مدلPWT۱۵۶۴J
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد