فریزریخسازان مدل الماس D ۸۰۰۵
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
فریزریخساران مدل مروارید NF۱۵
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
فریزر تکPars(پارس)مدل لاردر۱۷۰۰نوفراست ۸کشوسفید
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
فریزر ۵ کشونوفراست EastCoolایستکول سیلور مدل TM-۹۵۹-۹۵
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
فریزر۵ کشوEastCool ایستکول سفید مدل TM-۹۵۹-۹۵
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
فریزر ۴ کشوEastCool ایستکول مدل TM-۹۲۶-۴Dسفید
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
فریزر ۴ کشوEastCoolایستکول سیلور مدل TM-۹۲۶-۴D
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
فریزرتک ۱۰ فوتEmersun (امرسان )۵ کشو سفید
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
فریزرتک Pars (پارس) مدل بوران ۱۷۰۰iنوفراست سفید
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
فریزرتک EIectroSteeI الکترواستیل یخساز مدل یونیک ES۲۳سفید
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
فریزرتک EIectroSteeI الکترواستیل یخساز مدل یونیک ES۲۳تیتانیوم
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
فریزرتک EIectroSteeI الکترواستیل مدل پرایم ES۲۴سفید
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد