فریزر صندوقیHimaIia (هیمالیا )مدلVCF۲۷۵ سفید
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
فریزرصندوقی برفاب مدل CF-۲۲۰L
فریزرصندوقیEIectroSteeI الکترواستیل۲۵۰لیتر مدل دیپ سفید
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
فریزر صندوقی برفاب مدل CF -۳۱۰L
فریزرصندوقی دو درب برفاب مدل CF۲D-۳۱۰L
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
فریزر صندوقی برفاب مدل CF-۴۳۰ سفید
فریزر صندوقی برفاب دودرب مدلCF۲D-۴۳۰ Lسفید