یخچال فریزر کمبیHimaIia (هیمالیا)مدل۵MODE آبسرد کن دارسفید چرمی