یخچال فریزردوقلو ۶۰MWآلفاهمالیا۶۵۰یخسازاتومات سفید