يخچال تک Pars( پارس) مدل لاردر۱۷۰۰با جایخی سفید

قیمت دهی
برند