يخچال فريزر ۱۱ فوتEmersun( امرسان) مدل دودرب فریزر بالا سفید