جارو برقی کسری سه موتوراتوماتیک مدل مسترسری آمتیک ۸۰ لیتر آب وخاک