جارو برقی کسری سه موتوراتوماتیک مدل پاندا۴۰ لیتر آب و خاک